ที่อยู่: ห้อง 288/5 ห้องรองสุดท้าย นน เจริญรัฐ ต.กุดป่อง
(เลยเทคนิค 100 เมตร เลี้ยวขวาก่อนสพานบ้านติดต่อ ซอยทางเข้าจะมีป้ายทางไอเดียกราฟฟิค) 
ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ 42000