สินค้าจาก ดอยคำ

“ดอยคำ” ตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ได้แก่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย และ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

แสดงทั้งหมด 20 ผลลัพท์